AF-familjen

De tre delarna: Akademiska Föreningen, AF Bostäder och AF Borgen AB

Hur hänger det ihop?

När Akademiska Föreningen grundades hade Lunds universitet 400 studenter och AF:s organisation omfattade allt från nation till kår och kulturverksamhet. Över tid har antalet studenter vuxit och AF:s organisation med dem. AF Bostäder och AF Borgen AB är två delar av den ursprungliga verksamheten som knoppats av och nu bildar egna organisationer. Övergripande kan man säga att AF Bostäder administrerar studentbostäder i Lund, AF Borgen underhåller och hyr ut lokaler i AF Borgen och Akademiska Föreningen driver olika former av studentbaserad kulturverksamhet genom utskotten, erkända föreningar och samarbetsföreningar. De tre delarna har ett nära samarbete bland annat genom att studentrepresentanter väljs in i AF Borgen och AF Bostäders styrelser på AF:s överstyrelsemöte. Tillsammans bildar vi AF-familjen och ni kan läsa mer om de olika delarna nedan:

Akademiska Föreningen

Akademiska Föreningen består av en mängd utskott och föreningar som bedriver olika former av kulturverksamhet. Centralt administreras AF:s dagliga verksamhet av ett presidium som består av tre förtroendevalda studenter på AF-borgens tredje våning, den så kallade Studentlivsvåningen: verksamhetschefen, kommunikationschefen och programchefen. Till presidiet räknas ofta även edilen, som är studentrepresentant för AF-borgen, och bostadsombudsmannen (bomben), som är studenternas representant hos AF Bostäder. Varje utskott och förening har sedan en egen styrelse som organiserar den egna föreningens faktiska verksamhet.
Akademiska Föreningen sköts kontinuerligt av styrelsen, som i sin tur bereder de största frågorna till överstyrelsen.

Om AF:s organisation

AF Borgen AB

Sedan 1990-talet drivs skötsel av AF-borgen som ett företag, AF Borgen AB, och Akademiska Föreningen är ensam ägare till alla aktier. I AF Borgen AB:s styrelse sitter näringslivsrepresentanter och studentrepresentanter, varav de senare väljs av Överstyrelsen.

I AF-borgen finns en mängd lokaler att hyra för fest och konferenser, vare sig du är privatperson, förening eller företag.

Till AF Borgens hemsida

AF Bostäder

Stiftelsen AF Bostäder har som uppgift att förvalta byggnader avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i Lund. För att få stå i kö och bo hos AF Bostäder måste du vara medlem i Studentlund.

Inom Stiftelsen AF Bostäder finns en Bostadsombudsman som tar hand om studenternas bostadsfrågor och problem som kan uppkomma inom AF Bostäder. Bostadsombudsmannen, även kallad “bomben”, som är en student väljs av AF:s Överstyrelse och sitter på sin post i ett år

Till AF Bostäders hemsida